podbeskidzie.info.pl   - Gminy podbeskidzia

Portal motoryzacyjny Tworzenie stron www Portal finansowy

GMINY PODBESKIDZIA

Powiat BIELSKI

    □  Bestwina
    □  Bielsko
    □  Buczkowice
    □  Czechowice-Dziedzice
    □  Jasienica
    □  Jaworze
    □  Kozy
    □  Porąbka
    □  Szczyrk
    □  Wilamowice
    □  Wilkowice

Powiat CIESZYŃSKI

    □  Brenna
    □  Chybie
    □  Cieszyn
    □  Dębowiec
    □  Goleszów
    □  Hażlach
    □  Istebna
    □  Skoczów
    □  Strumień
    □  Ustroń
    □  Wisła
    □  Zebrzydowice

Powiat ŻYWIECKI

    □  Czernichów
    □  Gilowice
    □  Jeleśnia
    □  Koszarawa
    □  Lipowa
    □  Łękawica
    □  Łodygowice
    □  Milówka
    □  Radziechowy-Wieprz
    □  Rajcza
    □  Ślemień
    □  Świnna
    □  Ujsoły
    □  Węgierska-Górka
    □  Żywiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINA CZERNICHÓW

Wójt Andrzej Grobelny

Przewodniczący Rady Piotr Zontek
Adres 34-311 CzernichówŻywiecka 2
Telefon Urzędu Gminy 033 866 13 25 , 033 866 13 32
Telefon Rady Gminy 033 866 13 25 , 033 866 13 32
Strona www www.czernichow.com.pl
Adres e-mail gmina@czernichow.com.pl
Powierzchnia  56,26  KM2
Ludność  6500 osób ( stan na dzień 31.12.2005)
   

Galeria zdjęć - brak

Prezentacja - brak

Historia Gminy Czernichów

Tereny dzisiejszej Gminy Czernichów wraz z całą Żywiecczyzną do połowy XV wieku należały do Księstwa Oświęcimskiego. Przez jakiś czas tereny położone w dorzeczu górnej Soły były w posiadaniu rycerskiego rodu Strzałów, a następnie przeszły w ręce awanturników i rozbójników - Skrzyńskich. Skrzyńscy opanowali zamki w Barwałdzie i w Żywcu na Grojcu oraz na górze Bukowiec w pobliżu Wołka , skąd dokonywali łupieżczych napadów na okolicę, w tym na tereny księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego. Mieli też swoje dobra na Słowacji.
Zamek Wołek, podobnie jak zamek na Grojcu był drewniany, na kamiennych fundamentach. Jego część mieszkalną stanowiły dwa pomieszczenia: jedno o powierzchni 100 m kw., a drugie 35 m kw. Zamek otoczony był murem obronnym, wałem i fosą napełnioną wodą. W roku 1457 Kazimierz Jagiellończyk wykupił Księstwo Oświęcimskie, a w roku 1465 Żywiecczyznę.
Ze względu jednak na niepokoje w dalszym ciągu szerzone przez Skrzyńskich, Mikołaj Pieniążek z Witowic - starosta krakowski, wspomagany przez Piotra Komorowskiego - starostę liptowskiego i orawskiego, na polecenie króla Kazimierza Jagiellończyka zdobył i zburzył zamki w Barwałdzie, w Żywcu na Grojcu i zamek Wołek na Bukowcu, na zboczu Bujakowskiego Gronia (749 m).
W roku 1467 Kazimierz Jagiellończyk przekazał Żywiecczyznę w darze Piotrowi Komorowskiemu - herbu Korczak. Ostateczna inkorporacja księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Polski nastąpiła w roku 1564. Odtąd dopiero granica księstwa oświęcimskiego stała się granicą państwa polskiego, a z dawnych terenów obu księstw utworzony został powiat śląski włączony do województwa krakowskiego.
Po inkorporacji księstwa zatorskiego do Polski, Zator stał się siedzibą sądu ziemskiego i miejscem odbywania sejmików przez szlachtę powiatu śląskiego, na których wybierano delegatów obu księstw na sejmik województwa krakowskiego w Proszowicach. Po I rozbiorze Polski władze austriackie dokonywały masowej wyprzedaży dóbr królewskich i kościelnych.
W roku 1778 Austria sprzedała w drodze licytacji starostwo zatorskie, jako byłą własność królów polskich, ostatniemu staroście zatorskiemu Fryderykowi Duninowi za 82 042 złr. W skład tych dóbr w roku 1785 wchodziły: Zator, Kęty, Wadowice, Ponikiew, Kaczyna, Chobot, Koziniec, Rzyki, Porąbka, Międzybrodzie, Brzeszcze, Bujaków, Kobiernice, Bielany, Brzezinka, Dwory, Monowice, stawy pod Lodzenicą, Trzebieńczyce, Piotrowice i Laskowa. Po jego śmierci klucz zatorski był w posiadaniu jego żony Zofii z Małachowskich, a następnie po jej śmierci w roku 1794 Tyszkiewiczów, a z początkiem XIX wieku należał do napoleońskiego generała Stanisława Wąsowicza h. Gozdawa. Żona generała Tekla, z domu Potocka, mocno zrujnowany zamek zatorski gruntownie wyremontowała.Po Wąsowiczach w roku 1817 zamek wraz z miastem i dobrami zatorskimi przeszedł w posiadanie krewnych Wąsowiczowej, Potockich.
W okresie porozbiorowym. Zator zaczął podupadać. Nazwa księstwa została jednak włączona do tytulatury cesarza austriackiego. Austria dla prawnego uzasadnienia i usprawiedliwienia dokonanego zaboru ziem polskich, powoływała się nie tylko na przelotną przynależność do Węgier księstw ruskich - Halicza i Włodzimierza, ale przypomniano też, że księstwa zatorskie i oświęcimskie, jako księstwa hołdownicze, przez jakiś czas przynależne były do Czech, będących składową częścią monarchii austriackiej. Stąd wynika nazwa zagarniętych przez Austrię ziem: Królestwo Galicji i Lodomerii z księstwami oświęcimskim i zatorskim i włączenie tych ziem w roku 1820 do powołanego na Kongresie Wiedeńskim Związku Niemieckiego, czyli federacji terytoriów pod zwierzchnictwem Austrii. Okres ten trwał do roku 1850 i cechował się nasileniem akcji germanizacyjnej objawiającej się m.in. wprowadzeniem j. niemieckiego nawet do urzędów szczebla gromadzkiego.
Wynika z tego, że tereny dzisiejszej wsi Międzybrodzie Bialskie ( do 1924 roku Międzybrodzie Kobiernickie i Międzybrodzie Lipnickie jako tzw. królewszczyzny) po inkorporacji w roku 1564 , włączone zostały do powiatu śląskiego, zaś Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów i Tresna wchodziły w skład dóbr magnackiej rodziny Komorowskich (1467 - 1624), następnie królewskiej rodziny Wazów (1624 - 1676), Wielopolskich (1676 - 1838) i Habsburgów (1838 - 1945). W zakresie zaś wykonywania obowiązków poddańczych do założonego przez Komorowskich klucza folwarcznego w Starym Żywcu.
Po I rozbiorze Polski w roku 1772 Myślenice, Oświęcim, Żywiec i Wadowice należały do cyrkułu myślenickiego, W roku 1819 siedziba tego cyrkułu przeniesiona została do Wadowic. W roku 1867 cyrkuł wadowicki rozpadł się na 4 starostwa: bialskie, wadowickie, myślenickie i żywieckie. W roku 1908 powstało starostwo oświęcimskie, utworzone z części starostwa bialskiego i wadowickiego. Międzybrodzie Kobiernickie i Lipnickie należały do powiatu bialskiego.<BR><BR>W roku 1867 powstały w Galicji gminy jednowioskowe z wójtem i przysiężnymi na czele. Przetrwały one do 1933 roku. Od roku 1934 powstawały gminy zbiorowe. Od 1934 roku Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów i Tresna włączone zostały do gminy z siedzibą w Sporyszu. Należały do niej również Isep, Moszczanica, Oczków, Pewel Mała, Przyłęków, Świnna, Trzebinia i Zadziele.
Władzę w gminie sprawowała wybierana na 4 lata rada gminy, a organem wykonawczym był wójt i zarząd. Stan taki przetrwał do roku 1950. W marcu 1950 sejm uchwalił ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Likwidacji uległy organy wójtów, burmistrzów, starostów i wojewodów i ich zarządów. Ich rolę władzy wykonawczej przejęły prezydia rad narodowych wszystkich szczebli. W skład prezydium wchodził przewodniczący prezydium, jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie, powoływania przez radę. Było to wyraźne odejście od monteskiuszowskiej zasady trójpodziału władzy. 18 stycznia 1950 roku uchwałą MRN na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji Państwowej granice miasta Żywca zostały powiększone o gromady: Kocurów, Sporysz, Isep, Zabłocie oraz przysiółek Pawlusie. Wynika z tego, że Sporysz przestał być siedzibą gminy zbiorowej, a terytorium gminy zostało okrojone.
W 1954 roku nastąpiła zmiana podziału administracyjnego na szczeblu gminnym. W miejsce dotychczasowych dość dużych gmin zbiorowych powstają jednostki terytorialnie mniejsze, a w nich gromadzkie rady narodowe przeważnie 2 - 3 wioskowe. Siedzibą nowej gromadzkiej rady narodowej stała się teraz Tresna, obejmująca zasięgiem Tresną, Czernichów i Międzybrodzie Żywieckie. Władzą w takiej gromadzie była Gromadzka RN, a jej organem wykonawczym kilkuosobowe prezydium. W 1961 roku powstała Czterowioskowa gmina (Czernichów, Tresna, Międzybrodzie Bialskie i Międzybrodzie Żywieckie) z siedzibą w Czernichowie. W 1973 r. była kolejna reorganizacja. Nastąpił nawrót do gminnych rad narodowych z przewodniczącym rady na czele i wyraźne rozdzielenie władzy gminnej na uchwałodawczą (GRN) i wykonawczą (naczelnik gminy i podporządkowany mu urząd).
W roku 1990 po przemianach społeczno-politycznych w Polsce, zmianie ustroju i transformacji ustrojowej odbyły się nowe demokratyczne w pełni wybory do rad gmin. Nowa ustawa gminna przywróciła Urząd Wójtowski i Zarządy Gmin jako organy wykonawcze, natomiast Rady Gmin pozostały organami uchwałodawczymi i kontrolnymi. Trzy kolejne kadencje po przemianie ustrojowej Wójtem Gminy w Czernichowie był były Naczelnik Gminy Adam Kos. W wyborach 2002 r. obowiązywała już nowa ordynacja wyborcza, gdzie Wójta bezpośrednio wybierali mieszkańcy gminy. Nowym Wójtem po drugiej turze został Andrzej Grobelny, który sprawuje swój Urząd do chwili obecnej.

Hieronim Woźniak

Bibliografia:

Piotr Stachura. Międzybrodzie Bialskie. Dzieje i obyczaje. Kraków 1998
Mieczysław Czulak. Międzybrodzie Żywieckie. 1998
Mieczysław Czulak. Międzybrodzie Bialskie w krajobrazie. 1994
Józef Putek. O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Kraków 1938

Charakterystyka Gminy

BD

Warto zobaczyć

BD

Atrakcje turystyczne

Góra Żar - wizytówka Gminy Czernichów

Góra Żar (761 m n.p.m.), na której zboczach i u podnóża ulokowana jest jedna z tworzących Gminę Czernichów miejscowości - Międzybrodzie Żywieckie, leży w paśmie górskim Beskidu Małego i jest bez wątpienia najbardziej charakterystyczną częścią tego makroregionu.
Od wielu lat góra Żar stanowi wielką atrakcję dla przyjeżdżających w Beskidy turystów, przyciągając ich nie swoją wysokością (jest ona jedną z niższych gór w regionie), lecz niepowtarzalnymi widokami i przykuwającymi uwagę usytuowanymi na niej i w jej wnętrzu obiektami.
Ze szczytu góry, od strony południowej, wschodniej i zachodniej, można cieszyć się przepiękną panoramą Beskidu Małego (polecamy dział Panoramy). Przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza na kierunku południowo-wschodnim, można dostrzec zarysy najwyższych gór w Polsce - Tatr. Na północ rozpościera się widok na Śląsk, gdzie z daleka ujrzeć można charakterystyczne, dla tego regionu Polski, szyby wydobywcze kopalni węgla.
Jednak największą uwagę przyciąga ogromny zbiornik wodny, stanowiący integralną część wodnej elektrowni szczytowo-pompowej, której główne podzespoły znajdują się we wnętrzu góry. Do serca elektrowni prowadzi sztolnia, mająca swój początek u podnóża zachodniego stoku Żaru.
Góra Żar jest również miejscem sportu i rekreacji. Jej wierzchołek jest pasem startowym dla lotniarzy i paralotniarzy, którzy ze względu na bardzo dogodne warunki do latania w tym rejonie, bardzo upodobali sobie to miejsce. Południowy stok służy jako trasa narciarska, wzdłuż której kursuje kolejka torowo linowa, a na długości górnej części trasy rozciągnięty jest wyciąg orczykowy.
Osoby preferujące bardziej pasywną formę rekreacji, tzn. podziwianie widoków niekoniecznie z ptasiej perspektywy, znajdą chwile wytchnienia w miłej, gościnnej atmosferze w usytuowanych obok zbiornika restauracjach i kafejkach.
Na górę można dostać się na różne sposoby. Pierwszym z nich jest wyjazd kolejką torowo-linową, której dolna stacja znajduje się tuż obok szkoły szybowcowej. Inna możliwość to piesza wędrówka, zajmująca przy spokojnym marszu nie więcej niż godzinę. Istnieje również 6 kilometrowa droga asfaltowa, prowadząca na sam szczyt góry. Ze względów ekologicznych korzystać z niej mogą jednak tylko osoby ze specjalnym upoważnieniem, które po złożeniu wniosku z umotywowaniem potrzeby wyjazdu (np. dojazd do posesji, miejsca pracy, itp.), można otrzymać w Urzędzie Gminy Czernichów.
Popularność, jaką góra od wielu już lat cieszy się wśród turystów, pozwala na stwierdzenie, że Żar jest jednym z tych miejsc, do których każdy zawsze chętnie powraca - nie tylko myślami.

Położona w Beskidzie Małym, na południu Polski, u podnóża góry Żar szkoła szybowcowa jest lotniczą mekką, do której zmierzają piloci z całej Polski i innych państw.
W 1936 roku na szczycie Żaru powstało lotnisko szybowcowe, a później szkoła pilotów szybowcowych. Do lat 70. start szybowców odbywał się przy pomocy naciąganych ręcznie gumowych lin, a ich transport na szczyt Żaru na specjalnych wózkach kolejki szynowej (na jej miejscu w 2003 r. powstała dzisiejsza kolejka torowo-linowa). Od momentu wybudowania zbiornika wodnego na Żarze, szybowce startują z lotniska u podnóża góry, holowane przez samoloty. W ramach rekompensaty za utratę budynków, spowodowaną budową zbiornika, szkoła otrzymała od inwestora elektrowni nowy obszerny hotel i hangar. W roku 2002 Górskiej Szkole Szybowcowej Żar zostało nadane imię Adama Dziurzyńskiego - wieloletniego kierownika szkoły i osoby bardzo dla niej zasłużonej.
Szybowce holowane są przez samoloty JAK 12 lub Wilga do lotów termicznych, żaglowych (loty zboczowe w wielu kierunkach), a przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe są również loty na fali górskiej. Niektóre szybowce wyposażone są w aparaturę tlenową, wszystkie wyposażone są w radio i spadochron. Doświadczeni instruktorzy zapewniają trening szybowników na każdym poziomie wyszkolenia. Możliwe są również loty kontrolne. Specjalną propozycją jest nauka i trening akrobacji szybowcowej. Doświadczeni piloci wymagają tylko wykonania lotów kontrolnych. Wymagana jest książka pilota, skierowanie z macierzystego aeroklubu oraz ważne badania lotniczo-lekarskie. Oczywiście dla osób nie posiadających licencji pilota, istnieje również możliwość lotów pasażerskich (komercyjnych) samolotem, lub szybowcem.
Za niezwykłością tego miejsca przemawia również fakt, że to właśnie tutaj, jako pilot szybowcowy, stawiał swoje pierwsze kroki, należący do Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, Sebastian Kawa. Jest on aktualnym mistrzem świata w klasie światowej, oraz mistrzem świata i Europy w klasie klub. Jego ostatni triumf to wygrana w I Światowych Szybowcowych Grand Prix, rozgrywanych we wrześniu 2005 w Alpach francuskich.
Sięgająca początków lotnictwa w Polsce historia, kilka pokoleń wyszkolonych tutaj pilotów oraz bardzo sprzyjające dla szybownictwa są dowodem unikalności i ponadczasowości GSS Żar - miejsca, gdzie bardzo trafione jest stare lotnicze pozdrowienie - DO MIŁEGO! - ponieważ tutaj każde spotkanie jest miłe.

Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar jest jedną z największych budowli hydroenergetycznych w Polsce. Jest także jedną z najciekawszych budowli tego typu.
Walory krajobrazowe to tylko jedna z zalet ukształtowania terenu, na którym położona jest Gmina Czernichów. Miało ono jeszcze istotny wpływ na decyzję o wybudowaniu, najpierw dwóch zapór/elektrowni wodnych na rzece Soła: elektrowni Porąbka w 1936 r. i elektrowni Tresna w 1966 r., a następnie elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. Dwie pierwsze elektrownie są nie tylko źródłem energii elektrycznej, ale również regulują poziom wody na dwóch powstałych w ten sposób sztucznych jeziorach: Międzybrodzkim i Żywieckim.
Elektrownia szczytowo-pompowa na Górze Żar, a właściwie w jej wnętrzu, została oddana do eksploatacji 31 grudnia 1979 r. Ogromny zbiornik wodny na szczycie góry, stanowiący integralną część elektrowni, przyciąga w okresie wakacyjnym i w weekendy ogromne rzesze turystów. A zlokalizowane wewnątrz góry turbiny, zajmują wraz z pozostałymi instalacjami przestrzeń o wielkości porównywalnej do Kościoła Mariackiego (oczywiście bez wież). Dla osób ciekawych bardziej szczegółowych informacji o elektrowni i zasadzie jej działania, istnieje możliwość zwiedzania. Informacji na temat terminów zwiedzania można zaczerpnąć pod nr tel. (0048) 033-866-10-57.

Kalendarz imprez Gminnych

1. Bal Góralski 7 styczeń UG+Jaworzyna Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
2. Przegląd Kolęd i pastorałek 14 styczeń UG +AA, ogniska muzyczne Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
3. Białe szaleństwo czyli zjazd na byle czym 18 luty UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
4. III Konkurs Wielkanocny Stół 8 kwiecień UG+Dor Rolnicze Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
5. Akademia 3-go Maja 3 maj UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
6. Majówka z Sokołem,
Przegląd działalności Ognisk Muzycznych z terenu Gminy, konkurs młodych talentów 20 maj
Międzybrodzie Żywieckie „Nasze boisko” PTG SOKÓŁ
UG
Pan Piotr Harat Prezes PTG Sokół
w Czernichowie

tel.604-639-586
7. Euroregion Beskidy Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy 28 kwietnia-7 maj Międzybrodzie Żywieckie GSS ŻAR Pan Bogdan Drenda
Dyrektor GSS Żar

tel. 691-555-550
8. Mistrzostwa Kampanii w Siatkówce plażowej 16-18 czerwiec Międzybrodzie Bialskie OWR Silesia Dyrektor
Pan Roman Pająk

Tel. 866-18-55
9. Mistrzostwa Polski Turniej Siatkówki plażowej 23-25 czerwiec Międzybrodzie Bialskie OWR SILESIA Dyrektor
Pan Roman Pająk
Tel. 866-18-55
10. Święto Morza 1-2 lipiec Międzybrodzie Bialskie UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
11. Gminne Zawody Wędkarskie 2 lipiec Międzybrodzie Bialskie GKW Czernichów Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
12. Spotkania z Folklorem
Połączone z pokazem prac twórców ludowych, warsztaty folklorystyczne, tradycyjna muzyka, tradycyjne jadło. 8 lipiec Międzybrodzie Żywieckie Roztok
a tel. 866-13-25
wew 103
Pan Jan Pituła Kierownik kapeli ROZTOKA
601-813-263
13. V Przegląd Instrumentalistów i Gawędziarzy ludowych 9 lipiec Międzybrodzie Żywieckie Roztoka tel. 866-13-25
wew 103
Pan Jan Pituła Kierownik kapeli ROZTOKA
601-813-263
14. Regaty ŻAR 14-16 lipiec PTG Sokół Pan Tomasz Zoń PTG Sokół
tel. 604-564-679
15. Regaty III Memoriał Stanisława Kasprzyckiego 21-23 lipiec PTG SOKÓŁ Pan Tomasz Zoń PTG Sokół
tel. 604-564-679
16. Międzynarodowy Piknik Modelarski 22-23 lipiec
Międzybrodzie Żywieckie Modelarnia tel. 866-13-25
Pan Stanisława Kołakowski-Modelarnia

508-172-844
17. IV Bieg Jelenia 29 lipiec Międzybrodzie Bialskie
PTG Sokół Pani Aniela Nikiel –Głogosz PTG Sokół

tel.602-211-287
18. Turniej Sołectw 5 sierpień Czernichów UG+ RADY Sołeckie Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
19. Jubileusz 50- lecia Chóru Międzybrodzianka, przegląd Chórów 12 sierpień Międzybrodzie Bialskie KGW i UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
20. Dzień lotnictwa 18-20 sierpień Międzybrodzie Żywieckie GSS ŻAR Pan Bogdan Drenda
Dyrektor GSS Żar

tel. 691-555-550
21. Pożegnanie Lata z Sokołem 25-27 sierpień PTG Sokół Pan Piotr Harat Prezes PTG Sokół
w Czernichowie

604-639-586
22. VIII Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR 2 Wrzesień UKL Żarek +UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
Pan Kazimierz Hojdys
Tel.033-866-14-79
23. Dożynki Gminne 3 wrzesień
UG Urząd Gminy Czernichów

tel. 866-13-25
wew 103
24. Regaty Inter Puchar Beskidy 8-10 Wrzesień UKS Viking
Pan Stanisława Maruszczak

tel. 604-628-887
25. Gminne zawody Strzeleckie Dorosłych i III Wójtów Żywiecczyzny
16 wrzesień UG Urząd Gminy Czernichów

tel. 866-13-25
wew 103
26. Gminne Młodzieżowe Zawody Strzeleckie wrzesień UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
27. Dziedzictwo kulturowe wystawa Twórczości ludowej Październik UG+Dor Rolnicze Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103
28. Święto Niepodległości 11 listopad UG Urząd Gminy Czernichów
tel. 866-13-25
wew 103